تاریخ امروزیکشنبه , ۴ اسفند ۱۳۹۸

برای مصرف آنتی بیوتیک ها باید بدانیم که…

آنتی بیوتیک هـا ابـزار هـای قدرتمنـدی بـرای بشـر هسـتند کـه اسـتفاده از آن هـا عصـر پزشـکی مـدرن را ممکـن سـاخته اسـت.

ایـن ترکیبـات عمدتـا از میکـرو ارگانیسـم هـا (موجودات کوچک مثل قارچ ها) بـه دسـت مـی آینـد.

آنتـی بیوتیـک هـا بـه ویـژه در جنـگ هـای جهانـی از مـرگ هـزاران مجـروح جنگـی جلوگیـری کـرد.

امـا نکتـه قابـل توجـه ایـن اسـت کـه میکـرو ارگانیسـم هـا راه مقابلـه بـا آنتـی بیوتیـک هـا را بـه خوبـی مـی داننـد.

آن هـا بسـیاری از ژن هـای مقاومـت بـه آنتـی بیوتیـک را طـی سـالیان دراز بـا خـود بـه همـراه داشـته انـد.

حـال اسـتفاده ی نادرسـت از آنتی بیوتیـک هـا در درمـان بیمـاری هـا موجـب انباشـته شـدن ژن هـای مقاومتـی و همچنیـن شناسـایی راه هـای جدیـد مقابلـه بـا آنتی بیوتیـک توسـط میکـرو ارگانیسـم هـا گردیـده اسـت.

آنتی بیوتیک ها واقعا چه چیزی هستند؟

آنتـی بیوتیـک هـا مـوادی هسـتند کـه توسـط میکرو ارگانیسـم ها تولیـد شـده و موجـب مـرگ و یا توقف رشـد میکرو ارگانیسـم های دیگــر مــی شــوند.

اولين سوال اين است که علل مقاومت به آنتی بيوتيك ها چيست؟

۱ -با استفاده بيش از حد يا استفاده غلط از آنتی بيوتيک در انسان ها و حيوانات بـاكتری هـاي مفيد از بين مي روند و جذب ويتامين ها مختل مي شود.

۴۹ درصد همه نـسخه هـا دارای يـك آنتی بيوتيك است. آنتی بيوتيك ويروس ها را از بين نمی برد.

۲ -نبودن تست های تشخيصی سريع و دقيق كه بتواند عفونت ويروسی را از عفونت باكتريايی متمايز نمايد.

بايد بدانيم عوارض مقاومت آنتی بيوتيكی شامل:

– عفونت ها سخت درمان می شوند و هزينه درمان بالا می رود.

– در حال حاضر آنتی بيوتيك های وسيع الطيف در ICU جوابگو نيستند.

اما يك نكته مهم آنتی بيوتيك ها به سه شكل استفاده می شوند:

۱ -در بيمارستان ها بيش از حد استفاده می شوند.
۲ -در مطب های خصوصی
۳ -به شكل خود درمانی

همه افراد بايد بدانند آنتی بيوتيك ها در موارد زير مؤثر نيستند:

۱_ سرماخوردگي
۲ _ آنفلوانزا
۳ _ بيشتر برونشيت ها و سرفه ها
۴_ گلودرد ( به جز مواردی كه به وسيله استرپتوكوك ايجاد شده باشند).

نكته مهم : هر فرد در سال ۵-۳ بار دچار سرماخوردگي مي شود . وقتی ترشحات سبزرنگ باشداحتمال باكتريايی بودن بالا است.

نکات زير مهم  هستند:

– در عفونت های ويروسی آنتی بيوتيك ها به بدن ضرر می رسانند.

با مصرف آنتی بيوتيك بـی مورد امكان مقاوم شدن بالاست و متعاقباً احتمال گسترش عفونتهای مقاوم به افـراد ديگـر نيـز افزايش می يابد.

– توصيه می شود در صورت دريافت آنتی بيوتيك و احساس بهبود زودرس آنتی بيوتيك را قطع نكنيد.
– مصرف آنتی بيوتيك را به پايان برسانيد.
– هرگز آنتی بيوتيك باقيمانده را برای نوبت بعد ذخيره نكنيـد. آنتـی بيوتيـك را بـرای فـرد ديگری نيز تجويز نكنيد.

مقاومت های آنتی بيوتيکی دارای انواع گوناگونی هستند :

امروز مقاومت به آنتی بيوتيک ها ( پنی سيلين و سفالوسپورين ها و كارباپنم) در حال افزايش می باشند.

گاهي اوقات بايد يك ميكروب را با مصرف همزمان چند آنتي بيوتيك درمان كرد و مصرف يک آنتی بيوتيك به تنهايی يا مصرف ناقص می تواند مقاومت ايجاد كند.

در ٣ گروه مقاومت آنتی بيوتيکی زياد است؟

۱_يماران ديابتی
۲_ بيماران قلبی يا افراد با بيماريهای مزمن
۳-افراد با نقص سيستم ايمنی ( سرطانها و روماتيسم )

بايد بدانيم مقاومت به درمان يا آنتی بیوتیک در يك ماه بعد از عفونت شايع است ولی می تواند تا يكسال ادامه يابد.

برای جلوگيری از گسترش عفونت های مقاوم ٧ راهکار پيشنهاد می شود؟

۱ -مؤثرترين راه جلوگيري از انتشار عفونت ها شستن دست ها است.

۲ -درصورتی كه بيمار هستيد به دوستان و آشنایان خود بگویيد قبـل از نزديـك شـدن بـه شـما دستان شان را بشويند.

۳ -هنگام عطسه و سرفه جلوی دهان خود رابگيريد.

۴ – مراقبت دهندگان سلامت  بايد واكسن های خود را به موقع تزريق نمايند.

۵ -مراقبت دهندگان سلامت بايد دستكش ، ماسك و لباس های محافظتی در تماس با ترشحات بيمار بپوشند.

۶ -دستمال كاغذی و تميزكننده های دست هميشه در دسترس باشد.

۷ -از دستور العمل های بيمارستانی در زماني كه با خون و ساير ترشحات عفونی سـروكار دارنـد پيروی كنند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *